เค้าโครงโครงงาน


แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รายวิชา
ง30251 โครงงานคอมฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
ปีการศึกษา
 2556
----------------------------------------------------
1. ชื่อโครงงาน    เรื่อง การสัมภาษณ์ เพื่อการศึกษาอาเซียน
2. ประเภทของโครงงาน  (
เลือก 1 โครงงาน)
           
þโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
           
qโครงงานพัฒนาเครื่องมือ
           
qโครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี
            qโครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน
           
qโครงงานพัฒนาเกม
3. ชื่อ สกุล  ผู้เสนอโครงงาน  
           
นาย ธนวิชญ์         ประเสริฐ             ชั้น ม.6/5            เลขที่ 3
             นาย ปัณณพัฒน์     บุญจันทร์          ชั้น ม.6/5            เลขที่ 5           
นาย อมรเทพ         พร้าโต                ชั้น ม.6/5            เลขที่ 11
4. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน
            นางสาวดรุณี  บุญวงค์
5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี)
           
อาจารย์ สุธาทิพย์   มั่นใจ

6. แนวคิด ที่มา และความสำคัญ
            กลุ่มพวกเรามีความคิดที่จะจัดทำโครงงานเพื่อเป็นสื่อให้การศึกษา เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ที่จะเข้ามาในปี พ.ศ.2558 ทำให้ประชาชนชาวไทยเกิดการกระตือรือร้นมากขึ้นเพื่อปรับตัวเข้ากับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
                ที่มา เนื่องจากกลุ่มของพวกเราได้พบการเมินใส่ ไม่สนใจเกี่ยวกับการเปิดอาเซียน พวกเราจึงจัดทำวีดีโอการสัมภาษณ์ อาจารย์สังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ของโรงเรียนวัดป่าประดู่ วีดีโอนี้ อาจทำให้ผู้คนเกิดการรับรู้ เข้าใจ ความยากลำบากของไทยในอาเซียน
ความสำคัญ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับ นักเรียน บุคลากร ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจในสื่อ อาเซียนในการทำโครงงานครั้งนี้ กลุ่มพวกเราทำเพื่อ ให้บุคลทั่วไปรู้จักเกี่ยวกับอาเซียน และมีแนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการปรับตัว เพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียน  
7. วัตถุประสงค์   
            1.เพื่อให้ทุกคนมีความสนใจในเรื่องอาเซียน และรับรู้เกี่ยวกับการทำงานในอนาคต
            2.เพื่อให้ทุกคนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของประเทศเพื่อนบ้านต่างๆในอาเซียน
            3.เพื่อให้รู้เกี่ยวกับการด้อยในการเรียนการสอนระบบการศึกษาของไทย และระบบการศึกษาที่ดีของประเทศในอาเซียน

8. หลักการและทฤษฎี
หลักการพื้นฐานของความร่วมมือ
             ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ปรากฏในสนธิสัญญาสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) ดังนี้
  •  การเคารพซึ่งกันและกันในเอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของทุกชาติ
  • สิทธิในการดำรงอยู่โดยปราศจากการแทรกแซง การล้มล้างอธิปไตยหรือการบังคับจากภายนอก
  • หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
  • การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
  • การไม่ขู่บังคับหรือการใช้กำลัง
  • ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพระหว่างประเทศสมาชิก
9. ขอบเขตของโครงงาน   
             วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้แก่
                       
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                        2 โปรแกรมตัดต่อภาพและวีดีโอ Pro Show Gold
                        3
กล้องดิจิตอลบันทึกภาพ
                         สคิปการสัมภาษณ์

10. ขั้นตอนและแผนดำเนินงาน
ที่
ขั้นตอนการดำเนินงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
คิดหัวข้อโครงงาน
ü2
ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล

ü


3
จัดทำโครงร่างเพื่อนำเสนอ


ü

4
ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน


ü

5
นำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ของโครงงานครั้งที่
1ü
6
นำเสนอรายงานความก้าวหน้า
ของโครงงานครั้งที่
2

ü


7
ปรับปรุง ทดสอบ
ü6
จัดทำเอกสารรายงานโครงงาน

üü


8
ประเมินผลงาน


ü

9
นำเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียนü

10. สถานที่ดำเนินงาน
            โรงเรียนวัดป่าประดู่ บริเวณหน้าบ้านพัก อาจารย์สุธาทิพย์
11. งบประมาณ
            งบประมาณคาดว่าจะใช้ในการ สั่งพิมพ์ จัดทำรูปเล่มรายงาน ประมาณ 200 บาท
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
            1.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นำมาเป็นบทเรียน
เรื่อง การสัมภาษณ์ เพื่อการศึกษาอาเซียน
            2. บุลคลากร นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความกระตือรือร้นในการปรับตัวเข้ากับอาเซียน
            3.เด็กไทยมีการพัฒนา ในการศึกษาด้านภาษา และด้านสืบสานวัฒนธรรมของไทย ปรับตัว ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการด้อยประสบการณ์
13. เอกสารอ้างอิง
หลักการของอาเซียน ที่มา: http://www.m-culture.go.th/international/detail_page.php?sub_id=43
                                                            ลงชื่อ.............................................
                                                      (                                                                 )
                                                                         ผู้เสนอโครงงาน

                                                  ลงชื่อ.............................................
                                                            (นางสาวดรุณี  บุญวงค์)
                                                             ครูที่ปรึกษาโครงงาน

2 ความคิดเห็น: